En wat nu te doen?

Als u de achtergronden intensief heeft bestudeerd zult u tot de conclusie komen dat er nog veel werk aan de winkel is. En… de tijd dringt !

Opinie

Ons ecosysteem staat onder druk en de natuur raakt uit balans. En dat gaat grote schade voor onze gezondheid opleveren.  Planten en dieren vragen om goed water en goede voeding, zodat onze te consumeren producten weer van goede kwaliteit worden. Door intensieve landbouw en monocultuur raakt de bodem uitgeput. Ons grondwater wordt zwaar belast, doordat we niet zorgvuldig omgaan met het lozen van toxische stoffen zoals pesticiden, medicijnresten, stoffen uit de chemische industrie en doordat we het ongecontroleerd storten van grote hoeveelheden drugsafval in de natuur niet aan banden kunnen leggen.

Maar nog erger, de energietransitie naar “groene energie”, gaat als we niet opletten, ons onherstelbare schade opleveren. Door de toename van het gebruik van elektriciteit wordt het hoogspanningsnet uitgebreid en de vermogens opgevoerd. Voeg daarbij de aanleg van 5G, 6G en daarna 7G dan kun je voorstellen wat dit gaat betekenen voor de stralingsbelasting in onze leefomgeving.  Neem daarbij dat door straling de zgn. ultra fijnstof moeilijker clustert, waardoor het langer in de lucht blijft zweven. Deze effecten zullen cumuleren waardoor gezondheidsschade niet kan uitblijven. Het effect hiervan is ook nog eens dat naast de gezondheidsrisico’s e.e.a. bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Hier is de overheid heel nalatig om niet het voorzorg principe te hanteren. Nee, ze helpt zelfs actief mee om als het in haar straatje past de MER voor nieuwe ontwikkelingen te manipuleren, te  omzeilen of te ontwijken, zoals nu gebeurt met de aanleg van Lelystad Airport. Onze overheid denkt ongestraft uitbreiding van het vliegverkeer toe te kunnen laten en daardoor zijn de vooruitzichten voor onze gezondheid heel somber. Of CO2 uitstoot nu alleen de grote boosdoener is voor de opwarming van de aarde, dat is nog maar zeer de vraag en dat dit voor de klimaat adaptatie ons enige probleem is moeten we ten zeerste betwijfelen.

Ook hier geldt dat een medaille 3 kanten heeft!

We zullen dus alle zeilen bij moeten zetten om het tij te keren, waarbij een ieder zijn verantwoording dient te nemen.  En iedereen zal op zijn manier een steentje bij moeten dragen. Daar zijn wij ons terdege van bewust.

Waar kunnen wij als Aqua Aurora mee helpen? Op deze website heeft u kunnen lezen wat we energetisch kunnen bereiken met de vitalisers, het L.E.G. systeem en de energetische platen. Met deze apparatuur kunnen vloeistoffen, gassen, vaste materie en organismen gevitaliseerd worden en zo de effecten van negatieve belastingen op ons lichaam neutraliseren. Stralingsbelastingen zijn op deze wijze dus ook te neutraliseren.

De aarde in balans

Zolang we op het ‘verkeerde spoor’ zitten zullen we ons in moeten zetten om de gevolgen van schade van de ingeslagen weg te beperken. We moeten de vervuilers laten betalen voor de gevolgen die door hen veroorzaakt zijn. Lees meer >

Help, krijgen we natte voeten én verdrogen we?

De opwarming van de aarde zal tot gevolg hebben dat er steeds vaker zware hoosbuien voorkomen afgewisseld door langere periodes van droogte. Dit vraagt om aanpassingen van onze leefomgeving. Lees meer >

Aarde in balans

Zolang we op het ‘verkeerde spoor’ zitten zullen we ons in moeten zetten om de gevolgen van schade van de ingeslagen weg te beperken. We moeten de vervuilers laten betalen voor de gevolgen die door hen veroorzaakt zijn.

Enkele voorbeelden:

 • Voor het herstel van uitgeputte bodems heeft Aqua Aurora een energetische bodemverbeteraar ontwikkeld, AA Zeeschelpenkalk 0-4 mm Vitaal. Dit product zorgt voor beschikbaarheid van alle sporenelementen en mineralen, waarbij ook de pH van de bodem minder schommelt. Dit product is door SKAL toegelaten voor de biologische land- en tuinbouw.
 • Behandeling van bodem, meststoffen, zaden en pootgoed met het L.E.G. systeem zorgt vaak voor hogere opbrengsten, betere voedingswaarden en grotere kiemkracht. De weerstand van het gewas neemt toe en de opneembaarheid voor mens en dier wordt groter. Zie ook bij “onderzoeken”.
 • Hoogspanningsleidingen, zendmasten e.d. veroorzaken veel gezondheidsschade. De gevolgen zijn te beperken door binnen bepaalde ( Bijv. 100 m afstand van hoogspanningsleidingen) woningen te voorzien van o.a. schelpkalk vitalisers. Ze wissen de stralingsbelasting in het water en kunnen het aantal negatieve ionen in de lucht vergroten. De kosten dienen gedragen worden door de afnemers van deze elektriciteit, bijv. in de energieprijs verwerkt.
 • We zijn ervan overtuigd dat bij de energie transitie ingezet moet worden op WATERSTOF (al dan niet met KOOLSTOF) en dat voor de productie prima elektriciteit vanuit wind, zon en water gewonnen kan worden, maar dat het transport via het BESTAANDE AARDGASNET dient te geschieden. Wij vinden dat onze overheid hier vol op moet inzetten!   Let op, we zijn niet tegen elektra als  groene energiebron, maar we maken ons zorgen over het transport van deze energie.                              We denken overigens dat de L.E.G. techniek die Aqua Aurora toepast ervoor kan zorgen dat de calorische waarde van dit ”nieuwe” gas verhoogd wordt en zo energie bespaart.
 • Energie besparing met het L.E.G. systeem kan ook worden bereikt bij allerlei beluchtingstechnieken. Denk aan mestkelders, composteringsinrichtingen, slibverwerking en rioolwaterzuiveringen. Als bijkomend voordeel geldt ook dat we verwachten dat de uitstoot van ammoniak, stikstof en zwavel vermindert.
 • Het lijkt mogelijk stralende apparaten te behandelen met het L.E.G. systeem zodat er minder negatieve gevolgen zijn de gezondheid.

Ik weet het, hier volgen wat controversiële uitspraken:

 • We moeten het vliegverkeer halveren; verdubbel de prijs van de tickets. Meer recreëren in je eigen omgeving i.p.v. even koffie drinken in Barcelona.
 • We moeten totdat er voldoende waterstofbrandstof is op diesel blijven rijden i.p.v. benzine en zeker niet elektrisch! Diesel stoot minder ultra fijnstof uit dan benzine en elektrisch geeft te veel gezondheidsrisico’s! Ultra fijnstof dringt tot in de diepste delen van organen en onderzoeken laten zien dat de combinatie met straling zeer gevaarlijk is. Waterstof met explosie motoren is in mijn visie het gezondste.
 • Overheid dient voorzorg principe te hanteren en zich niet te verschuilen achter Europa, zoals nu gebeurt met 5G en de laagvliegroutes.
 • We kunnen veel meer energie besparen dan we denken.
 • Vitalisers in huizen binnen 100 m van hs
 • 5G masten verbieden of in elk geval vooraf neutraliseren
 • IoT pas toelaten nadat er oplossingen worden toegepast voor de stralingsproblemen
 • Waterberging EN zuivering toepassen bij de bron, in plaats van het diffuus vervuilen van ons grondwater.
 • Bodem anders beheren en meer biologosch dynamisch en energetisch telen. Zo kun je met de helft minder voeding toe, terwijl de voedingstoffen niet afnemen.
 • Water vitaliseren in land- en tuinbouw, in de zorg, en bij productie van levensmiddelen.
 • Gevitaliseerde watersupplementen in de zorg introduceren, zodat er minder milieubelasting veroorzaakt wordt door chemisch belaste medicijnen.
 • Bouwmaterialen zonder toxische belastingen en met straling beschermende eigenschappen toepassen.

Mensen zitten te springen om goed water, gezonde lucht en gezonde voeding.

Water- en luchtkwaliteit in ziekenhuizen, scholen, kantoren en woningen kunnen heel snel verbeteren. Belastende frequenties moeten uit het water en we moeten zorgen voor vitale lucht met meer negatieve ionen.

Onze directe leefomgeving, en zeker kinderkamers en slaapkamers, moeten zo goed mogelijk beschermd worden tegen elektromagnetische stralingsbelastingen.

Bouw biologisch onderzoek in gebouwen kan veel ellende aan het licht brengen.

In industriële processen waar water en lucht wordt gebruikt moeten met spoed vitalisers ingezet worden om kwaliteit te verbeteren. Dit geldt ook voor de farmacie en de wellness wereld.

Help, krijgen we natte voeten én verdrogen we?

De opwarming van de aarde zal tot gevolg hebben dat er steeds vaker zware hoosbuien voorkomen afgewisseld door langere periodes van droogte. Dit vraagt om aanpassingen van onze leefomgeving.

In samenwerking met EWB ontwerpen en bouwen wij ondergrondse regenwateropvang en -zuiveringssystemen als oplossing voor de negatieve effecten van klimaatverandering: hevige regenval, droogte en verzilting.

Met onze gepatenteerde Urban Rainshell (URS), bergen én zuiveren we regenwater met natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen. We bergen piekbuien in ondergrondse bedden van ‘AA Ecoschelpenmix’ en zuiveren het regenwater van o.a. zware metalen en minerale oliën met het innovatieve mineralen mengsel ‘AA Minerals’. Daarna infiltreren we het water ter voorkoming van droogte én verzilting, óók in grondwater beschermingsgebieden en waterwingebieden. Of we slaan het op in de diepe ondergrond, waar we een zoete bel creëren.

Met de URS maken we regenwater weer beschikbaar voor gebruik in allerlei toepassingen, waarvoor nu drinkwater gebruikt wordt. Zoals sproeiwater voor sportvelden of groen, bluswater, proceswater of als speelwater op pleintjes in woonwijken. Daarmee besparen we drinkwater en maken wij van regenwater weer een lust in plaats van een last.

Kijk op de website van EWB.solutions wat wij daar aan doen.

Kortom: uitdagingen in overvloed!

VOORBEELDEN:

Eigen Watervoorziening aanleggen?

Wil je je bestaande bron ontijzeren? Of regenwater geschikt maken om te drinken als noodvoorziening? Neem contact op of bel met Henk (06-55 76 72 59) voor meer informatie.

Voor de effectiviteit van de hier genoemde maatregelen wordt gewerkt aan bewijsvoering van de stellingen. Voor veel maatregelen is reeds harde bewijsvoering gevonden. Meer weten? Neem dan maar contact met ons op.

© 2023 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up